เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     "หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต : Chula Student Wellness" ได้เปิดทำการในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พัฒนามาจากหน่วยแนะแนวและให้การปรึกษาที่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้การกำกับของสำนักบริหารกิจการนิสิต ซึ่งแต่เดิมให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ในเชิงตั้งรับ แต่ด้วยสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ส่งผลกระทบต่อนิสิตในทุกๆ ด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้ริเริ่มพัฒนาบริการให้ครอบคลุมการดูแลนิสิตทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยกำหนดให้ “การส่งเสริมสุขภาวะนิสิต” เป็น 1 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและเริ่มทำการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจิตของนิสิตอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะทั้งเชิงรับและเชิงรุก

12909660_1004067963011897_6290732029614719204_o(1)_0.jpg  12377570_1004067929678567_20893671297770796_o_0.jpg

12888588_1004067946345232_3567320820730783239_o_0.jpg  12022437_1004068079678552_8859392586462918293_o_0.jpg

พันธกิจ

     หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ก่อตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านจิตวิทยาแก่นิสิตและบุคลากรให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ทันต่อยุคสมัย ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยารักษา

wellness_011-294x300.png

บริการของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

        ให้บริการนิสิตปัจจุบันทุกระดับการศึกษา

  • การให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา
  • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
  • พื้นที่อ่านหนังสือและมุมหนังสือสุขภาวะ
  • บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • เครือข่ายดูแลและพัฒนานิสิต

เวลาให้บริการ

 
  • เวลาทำการของหน่วยงาน: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
  • การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ (นัดหมายล่วงหน้า)
  • บริการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์: ทุกวันจันทร์ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ (นัดหมายล่วงหน้า)

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626 
Facebook: chulastudentwellness

เจ้าหน้าที่

บุคลากรประจำหน่วย

ธารีวรรณ เทียมเมฆ (ปูน)
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและนักจิตวิทยา
นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย (ฮั้ว)
นักจิตวิทยา
รัตนกร รัตนชีวร (กร)
นักจิตวิทยา
เตโช ชัยวุฒิ (เต๊)
นักจิตวิทยา
สุภาวี พันธุวงศ์ (มะเหมี่ยว)
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

จิตแพทย์

อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล
จิตแพทย์ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
อาจารย์นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ๋
จิตแพทย์ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักจิตวิทยาภายนอก

นายสมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยา
นางสาวจรรยา วีระพลเทพ
นักจิตวิทยา
นายกวีไกร ม่วงศิริ
นักจิตวิทยา
นางสาวกุลปริยา ศิริพานิช
นักจิตวิทยา
นางสาวเอื้อจิต พูนพนิช
นักจิตวิทยา