กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ

     กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ เป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรทางจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น จากการศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาของนิสิตที่มาใช้บริการและจากการทำการศึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานิสิตในมิติต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการจัดเสวนาให้ความรู้และแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่อาศัยศิลปะประเภทต่างๆ มาเป็นสื่อ ไปจนถึงการอบรมหรือหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการดูแลและช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ