ทำนัดหมาย

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตให้การบริการเฉพาะนิสิตจุฬาฯ ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
  • กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดภายในระบบนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยในที่สาธารณะใด ๆ ทั้งสิ้น
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.00 น. และพิเศษเฉพาะวัน จันทร์และพุธ ขยายเวลาติดต่อถึง 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)